محمد حسین کیانی

عضو گروه علمی پژوهشکده مطالعات معنوی

 

دکتری فلسفه تطبیقي دانشگاه قم

عنوان رساله: نسبت استعلا اگزیستانسي یاسپرس و استکمال نفس ملاصدرا

فوق دکتری فلسفه دانشگاه قم

عنوان رساله: فلسفی زیستن؛ قرائت حکمت صدرا برای زندگی امروزی

 

1 . مقالات علمي پژوهشی:

 1. در باب چیستی جنبش‌های نوپدید دیني، فصلنامه آینه معرفت (دانشگاه شهید بهشتي)، شماره 31 ، تابستان 1391.
 2. بررسي تطبیقي تناسخ در اندیشه پال توئیچل و راجنبش اشو، فصلنامه فلسفه دین (پردیس فارابي دانشگاه تهران)، دوره 14، شماره 4، تابستان 1396.
 3. بررسي برآیند تجربه دیني انسان‌گرایانه مبتني بر یُگه و مدیتیشن، دوفصلنامه الهیات تطبیقي (دانشگاه اصفهان)، شماره 17، بهار و تابستان 1396.
 4. تأملي معناشناسانه بر «پلورالیسم معنوی» با نظر به آرای کریشنا مورتي، دوفصلنامه متافیزیک (دانشگاه اصفهان)، شماره 24، پاییز و زمستان 1396.
 5. بررسي انتقادی نسبت سعادت‌گرایي و استادپذیری در اندیشه کریشنا مورتي، فصلنامه معرفت ادیان (موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)، شماره 39 ، تابستان 1398.
 6. بررسي معنویت به‌مثابه استعلا وجودی بر مبنای رویکرد اگزیستانسیالیستي یاسپرس، فصلنامه حکمت و فلسفه (دانشگاه علامه طباطبایي)، شماره 58، تابستان 1398.
 7. بررسي نظریه «علم الهي» در اندیشه شیخ اشراق و پل تیلیخ، دوفصلنامه آموزه‌های فلسفه اسلامي (دانشگاه رضوی مشهد)، شماره 24، بهار و تابستان 1398.
 8. بررسي وجودی – استعلایي اصل «علیت» از دیدگاه یاسپرس و ملاصدرا، فصلنامه اندیشه نوین عقلي (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي) ، شماره 9، بهار و تابستان 1399.
 9. بررسي تطبیقي «هویت استعلایی انسان» در اندیشه هیدگر و ملاصدرا، دوفصلنامه آموزه‌های فلسفه اسلامي (دانشگاه رضوی مشهد)؛ شماره 26، بهار و تابستان 1399.
 10. بررسي انتقادی نسبت «آب، ارتعاش و معنویت» در اندیشه ماسارو ایموتو؛ فصلنامه اندیشه نوین دینی (دانشگاه معارف قم)؛ شماره 65، تابستان 1400.
 11. بررسي انتقادی نسبت «معرفت و رویابیني» در اندیشه کارلوس کاستاندا؛ فصلنامه اندیشه دینی (دانشگاه شیراز)؛ شماره 80، پاییز 1400.

 

 1. مقالات ICS و علمي – ترویجی:
 2. تحلیلي بر ایده‌ی «تجربه معنوی خودگرا» با نظر به یُگه و مدیتیشن، مقاله ISC در پژوهشگاه بین‌المللي المصطفي (ص) و انتشار در مجموعه مقالات برتر همایش بین‌المللي «معنویت‌گرایي در جهان معاصر»، زمستان 1395.
 3. بررسي انتقادی «ماهیت تصویرسازی رسانه از جنبش‌های نوپدید دینی» در اندیشه جیمز بکفورد، مقاله ISC در دانشگاه باقرالعلوم و انتشار در مجموعه مقالات برتر همایش بین‌المللي «دین، فرهنگ و فناوری»، تابستان 1397.
 4. بایسته‌های مواجهه با معنویت‌گرایی جدید در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ مقاله ISC در پژوهشگاه بین‌المللي المصطفي (ص) و انتشار در مجموعه مقالات برتر همایش بین‌المللي «ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، زمستان 1399.
 5. واکنش جهان به دین‌واره‌های جدید (بررسي موردی چهار قاره آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا)، دوفصلنامه علمي – ترویجي مطالعات معنوی (پژوهشکده باقرالعلوم)، شماره – 27 ، بهار و تابستان 1398.

3 . كتاب‌ها

 1. عرفان و معنویت؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها (مجموعه مصاحبه‌ها)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، 1397.
 2. جنبش‌های نوپدید دینی-معنوی (مجموعه مقالات)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، 1396.
 3. اكنكار؛ جنبش نوپديد ديني، انتشارات شهاب‌الدین، قم، 1389.
 4. ساتيا ساي بابا، آموزه‌ها و باورها، انتشارات شهاب‌الدین، قم، 1389.
 5. جنبش‌هاي نوپديد معنوي در چشم‌انداز فرهنگي ايران. (رساله برتر در سومین جشنواره علامه حلی؛ غیرمطبوع)
 6. آسیب‌شناسی عرفان‌های نوظهور، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 7. نگاهی متفاوت به عرفان سرخ‌پوستی، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 8. نگاهی متفاوت به سایتا سای بابا، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 9. نگاهی متفاوت به اشو، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 10. نگاهی متفاوت به اکنکار، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.

 

4 . مقالات برگزیده در همایش‌های علمي

 1. مقاله برگزیده در همایش بین‌المللی دین، فرهنگ، فناوری (دانشگاه باقرالعلوم)، 1397.
 2. مقاله برگزیده در همایش ملی «حقوق ادیان» (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ماه 1391. (جزوه مقاله برتر جهت درج در مجموعه مقالات همایش).
 3. مقاله برگزيده در همایش بین­المللی «هویت اسلامی و جهانی‌شدن» (مشترك ميان موسسه مطالعات ملي و چندين دانشگاه) اسفندماه 1390. (جزوه 18 مقاله برتر جهت ارائه در روز همایش).
 4. مقاله برگزيده در همایش ملی «تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن» (دانشگاه يزد) اسفندماه 1390.
 5. مقاله برگزيده در همایش ملی «دین؛ دانشگاه و علوم انسانی» (دانشگاه مازندران) اسفندماه 1390.
 6. مقاله برگزيده در همایش ملی «آسیب­شناسی مسائل جوانان» (دانشگاه اصفهان) اسفندماه 1390.

 

5 . آثار برگزیده در جشنواره‌های علمي

 1. کسب رتبه دوم در جشنواره بین‌المللی «شیخ طوسی» (وابسته به پژوهشگاه بین‌المللی ‌المصطفی) زمستان 1395، به مقاله: بررسی تطبیقی تناسخ در اندیشه پال توئیچل و راجنبش اشو؛
 2. کسب رتبه دوم در جشنواره ملی «علامه حلی» (وابسته به معاونت پژوهش حوزه علمیه قم) زمستان 1389، به کتاب: جنبش‌هاي نوپديد معنوي در چشم‌انداز فرهنگي ايران.

 

آدرس ایمیل: Kiani61@yahoo.com