برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های حکمرانی و معنویت از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی با همکاری خبرگزاری رسا

اولین نشست از سلسله نشست های حکمرانی و معنویت روز دوشنبه 19 تیرماه 1402 از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی با همکاری خبرگزاری رسا و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی در مقدمه ضمن تعریف حکمرانی به بیان مؤلفه های حکمرانی خوب از قبیل شفافیت، کارآمدی، مشارکت، عدالت و پاسخگویی اشاره کرد و تأکید کرد که معنویت در حکمرانی نرم نقش مؤثری دارد. در حکمرانی نرم کمتر از بزارهای تحکمی استفاده می شود و بیشتر روش ها و ابزارهای مشارکتی و منعطف به کار می آید.

مظاهری سیف افزود: معنویت موجب می شود که مردم با توجه به ارزش های مشترک و عمیق معنوی به وفاق و مشارکت بیشتر گرایش داشته باشند و کارگزاران معنوی قابل اعتمادتر از افراد غیر معنوی هستند.

دکتر آذربایجانی رئیس اندیشکده معنویت در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از بیان مقدمه ای درباب حکمرانی و معنویت گفت در سند الگو سه رکن عقل، فکر و معنویت وجود دارد. ارکان نقش مهمی در سند دارند و سایر عرصه های زندگی نظیر اقتصاد، سیاست، علم، روابط بین الملل و غیره بر شالودۀ ارکان از جمله معنویت طرح ریزی شده است.

آذربایجانی تعریف مورد استفاده در سند را به این عبارت بیان کرد : «فراروی ارادی و وجودی انسان از مادیت و فردیت خود در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی و در جنبه های فردی و اجتماعی. او افزود «واژه فراوری» در این عبارت بر پویایی معنویت تأکید دارد. معنویت پویاست و در سطوح و ابعاد مختلف می تواند منشأ اثر باشد.

رئیس اندیشکده معنویت در مرکز الگو گفت: تعریف معنویت در سند بر یک چارچوب نظری استوار است. معنویت بر اساس ایمان به خداوند تعریف می شود و در شریعت تبلور می یابد. معنویت مستلزم نوعی باطن گرایی و گذر از قشری گرایی است. معنویت نگرش جامع به ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی دارد. معنویت طهارت ظاهر و باطن، اخلاص، انس باخدا، اخلاق گرایی، خدمتگزاری، عمل جهادی و رخداد تجربه های معنوی در ابعاد مختلف زندگی را به دنبال می آورد.

آذربایجانی توضیح داد که در بخش های مختلف سند ردپای معنویت دیده می شود. در مقدمه از تعابیر حیات طیبه، ایمان و معنویت استفاده شده است. در مبانی خداشناسی معنویت پایه ریزی شده و در مبانی انسان شناختی سند حق زیست معنوی مورد تأکید قرار گرفته است. در سایر مبانی هم به شکل مناسب معنویت اشراب شده است. آرمان، افق و رسالت سند نیز مشحون از اشارت ها و دلالت های معنوی است.

دکتر مسعود آذربایجانی گفت بخش مهم سند تدابیر است که با تدابیر معنوی آغاز شده است. ترویج اسلام ناب در بند اول و نقش مساجد در تمدن سازی اسلامی در بند دوم نشان گر توجه مرکز به معنویت است. در بند 40 سند به رشد سلامت معنوی اسلامی و گسترش آن در عرصه های آموزش و پژوهش تصریح شده است. در سایر بندها نیز به فراخور حال کدهای معنوی دیده می شود.

آذربایجانی در پایان مشارکت تمام اقشار جامعه را در تحقق سند ضروری دانست و گفت سند بسته نیست و در پایان آن سازکار بازنگری و اصلاح پیش بینی شده است. لذا اندیشمندان همراه می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز الگو ارائه دهند تا پس از بررسی و جمع بندی در دوره های زمانی مشخص بازنگری صورت گیرد.