دو فصلنامه علمی معنویت پژوهی - بهار و تابستان 1402

اولین شماره از دوفصلنامه علمی معنویت پژوهی با محوریت شبه جنبش های معنوی در ایران منتشر شد. این نشریه فارغ از قواعد و محدودیت های نشریات علمی پژوهشی و با هدف ارائۀ گزارش تحقیقات و آخرین یافته ها در حوزه معنویت پژوهی به اساتید و پژوهشگران علاقه مند به مطالعات معنوی تقدیم می گردد.
در این شماره مقالاتی با عناوین زیر ارائه شده است:

۱. جریان شناسی شبه جنبش های معنوی در ایران

۲. چیستی شبه جنبش های معنوی

۳. راهکارهای مقابله با شبه جنبش های معنوی

۴. کارنامه مقابله با شبه جنبش های معنوی