دو فصلنامه علمی معنویت پژوهی - پاییز و زمستان 1402

شماره دوم دوفصلنامه معنویت پژوهی به «آینده معنوی جهان» اختصاص دارد. مسأله مهمی که ذهن برخی از آینده پژوهان و سیاست گزاران را به خود مشغول کرده این است که بشر در آینده چه نسبتی با عالم معنا خواهد داشت؟ تمدن مدرن و توسعه تکنولوژی و بسیاری از پیشرفت های مادی بشر با رویگردانی از عالم معنا و رویکردی تمامیت خواهانه نسبت به عالم ماده رخ داده است، اکنون که زهر ناکامی و رنج به کام بشر مادی گرا ریخته شده، آیا او دوباره به عالم معنا بازخواهد گشت؟ این بازگشت چه ویژگی ها و حدودی دارد؟ آیا قدرت های جهانی سناریویی برای مدیریت بازگشت بشر به معنا در نظر دارند؟
در این شماره از نشریه معنویت پژوهی با این عناوین همراه خواهید بود:

1. قدرت تصاویر آینده

2. تصویر آینده از دیدگاه معنویت گرایی غربی

3. تصویر آینده از چشم انداز انقلاب اسلامی

4. رویارویی تصاویر آینده ایران و غرب

دو فصلنامه علمی معنویت پژوهی - بهار و تابستان 1402

اولین شماره از دوفصلنامه علمی معنویت پژوهی با محوریت شبه جنبش های معنوی در ایران منتشر شد. این نشریه فارغ از قواعد و محدودیت های نشریات علمی پژوهشی و با هدف ارائۀ گزارش تحقیقات و آخرین یافته ها در حوزه معنویت پژوهی به اساتید و پژوهشگران علاقه مند به مطالعات معنوی تقدیم می گردد.
در این شماره مقالاتی با عناوین زیر ارائه شده است:

۱. جریان شناسی شبه جنبش های معنوی در ایران

۲. چیستی شبه جنبش های معنوی

۳. راهکارهای مقابله با شبه جنبش های معنوی

۴. کارنامه مقابله با شبه جنبش های معنوی