اخبار

اخبار

از کتاب شبه جنبش های معنوی؛ درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی؛ تالیف حمیدرضا مظاهری سیف در بیست و پنجمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثر برتر تقدیر شد

از کتاب شبه جنبش های معنوی؛ درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی؛ تالیف حمیدرضا مظاهری سیف در بیست و پنجمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثر

بیشتر بخوانید