شکوفایی معنوی، رهایی انسان

spiritual actualization , human salvation

درباره ما

مأموریت ما توليد و انتشار علوم و انديشه های معنوی بر اساس منابع و مبانی اسلامی در سطوح بنيادين و كاربردی و در گستره ی ملی و جهانی است.

معنويت يك حوزه مطالعاتی نوظهور است كه دامنه مسائل آن از روانشناسی و جامعه شناسی تا پزشكی و مديريت گسترده شده است. مسائل معنوی را نمي توان به ساير حوزه های مطالعاتی نظير اخلاق يا عرفان فرو كاست.
رازهای روح انسان در علوم اسلامی و انسانی کمتر مورد توجه بوده اند. اگرچه منابع دينی سرشار از آموزه ها و گزاره های جذاب معنوی است. هم از این رو لازم است تا معنویت به صورت یک دانش تعریف شود و مطالعات و تحقیقات درباب آن گسترش یابد.

ما معتقدیم که بسیاری از بحران های بشری ریشه در مسائل معنوی دارد و جهان درون انسان بسیار عظیم و شگفت انگیز است. ما می خواهيم مسائل معنوی را ساماندهی كنيم و جایگاه مناسبی برای دانش معنویت در میان علوم بگشائيم.

اهداف:
1- تعريف مطالعات معنوی به عنوان يك حوزه مطالعاتی مستقل در طبقه بندی علوم انسانی و علوم اسلامی
2- توسعه مطالعات ميان رشته ای معنويت با ساير علوم
3- كاربردی سازی معنويت اسلامی در عرصه های مختلف زندگی و پاسخ به نيازهای بشری
4- پاسخ به نيازهای اساسی جامعۀ بشری در حوزه مسائل معنوی و تمدن اسلامی
5- رصد وضعيت شبه جنبش های معنوی (معنویت های نوظهور) و روشمند سازی مطالعات انتقادی در اين زمينه

گروه های علمی

مدیر گروه حجت السلام دکتر مسلم گریوانی
کلان پروژه: تدوین رئوس ثمانیۀ دانش معنویت اسلامی است.
مأموریت ها:
استخراچ نظریه معنویت در اندیشه متفکران مسلمان
ظرفیت شناسی معنویت در علوم اسلامی
رابطه متقابل معنویت و علوم اسلامی
تبیین مبانی و مؤلفه های معنویت اسلامی
تدوین روش شناسی مطالعات معنویت از دیدگاه اسلام
طراحی نظام مسائل معنویت


کلان پروژه: روش شناسی نقد و بررسی معنویت گرایی جدید
مأموریت های:
نقد و بررسی نظریات معنوی در غرب
گونه شناسی و طبقه بندی معنویت گرایی جدید
رصد و آینده نگاری معنویت گرایی جدید
راهبرد مقابله با شبه جنبش های معنوی
نقد و بررسی اهم شبه جنبش های معنوی

مدیر گروه: دکتر محمد مهدی احمدی فراز
کلان پروژه: سلامت معنوی بر اساس آموزه های اسلامی
مأموریت ها:
تدوین شیوه نامه های ارائه خدمات مراقبت معنوی برای اقشار مختلف
تدوین فرایند تلفیق خدمات سلامت و مراقبت معنوی در نظام سلامت
طراحی برنامه های کاربردی برای ارتقاء و شکوفایی معنوی اقشار مختلف جامعه
نگارش درسنامه های مربوط به تربیت راهنما و مشاور معنویت

مدیر گروه حجت السلام دکتر مسلم گریوانی
کلان پروژه: تدوین رئوس ثمانیۀ دانش معنویت اسلامی است.
مأموریت ها:
استخراچ نظریه معنویت در اندیشه متفکران مسلمان
ظرفیت شناسی معنویت در علوم اسلامی
رابطه متقابل معنویت و علوم اسلامی
تبیین مبانی و مؤلفه های معنویت اسلامی
تدوین روش شناسی مطالعات معنویت از دیدگاه اسلام
طراحی نظام مسائل معنویت


کلان پروژه: روش شناسی نقد و بررسی معنویت گرایی جدید
مأموریت های:
نقد و بررسی نظریات معنوی در غرب
گونه شناسی و طبقه بندی معنویت گرایی جدید
رصد و آینده نگاری معنویت گرایی جدید
راهبرد مقابله با شبه جنبش های معنوی
نقد و بررسی اهم شبه جنبش های معنوی

مدیر گروه: دکتر محمد مهدی احمدی فراز
کلان پروژه: سلامت معنوی بر اساس آموزه های اسلامی
مأموریت ها:
تدوین شیوه نامه های ارائه خدمات مراقبت معنوی برای اقشار مختلف
تدوین فرایند تلفیق خدمات سلامت و مراقبت معنوی در نظام سلامت
طراحی برنامه های کاربردی برای ارتقاء و شکوفایی معنوی اقشار مختلف جامعه
نگارش درسنامه های مربوط به تربیت راهنما و مشاور معنویت

اعضای هیئت امنا پژوهشکده

موسس و رئیس هیئت امنا

عضو هیئت امنا

عضو هیئت امنا

عضو هیئت امنا

دکتر محمد فتحعلی خانی

عضو هیئت امنا

تالیفات تا به این لحظه …

کتاب های پژوهشکده

اخبار

همکاری های علمی

مأموریت این دفتر گسترش تعاملات سازمانی و اجتماعی در جهت نشر و به اشتراک گزاری تولیدات پژوهشکده است. این دفتر با شناسایی افراد و موسسات توانمند برای همکاری با پژوهشکده زمینۀ همکاری ها را در قالب انجام پروژه های تحقیقاتی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی فراهم می سازد. قلمرو فعالیت دفتر روابط عمومی محدودیتی ندارد و در عرصه های ملی و بین المللی گسترده است.

تماس با ما

مثال: alireza@gmail.com
مثال: ....091234
موضوع را دقیق و بدون ابهام بنویسید.
توضیحات کامل و مرتبط با موضوع باشند.

پست الکترونیکی

spiritualitystudies.ir@gmail.com