شکوفایی معنوی، رهایی انسان

spiritual actualization , human salvation

درباره ما

مأموریت ما توليد و انتشار علوم و انديشه های معنوی بر اساس منابع و مبانی اسلامی در سطوح بنيادين و كاربردی و در گستره ی ملی و جهانی است.

معنويت يك حوزه مطالعاتی نوظهور است كه دامنه مسائل آن از روانشناسی و جامعه شناسی تا پزشكی و مديريت گسترده شده است. مسائل معنوی را نمي توان به ساير حوزه های مطالعاتی نظير اخلاق يا عرفان فرو كاست.
رازهای روح انسان در علوم اسلامی و انسانی کمتر مورد توجه بوده اند. اگرچه منابع دينی سرشار از آموزه ها و گزاره های جذاب معنوی است. هم از این رو لازم است تا معنویت به صورت یک دانش تعریف شود و مطالعات و تحقیقات درباب آن گسترش یابد.

ما معتقدیم که بسیاری از بحران های بشری ریشه در مسائل معنوی دارد و جهان درون انسان بسیار عظیم و شگفت انگیز است. ما می خواهيم مسائل معنوی را ساماندهی كنيم و جایگاه مناسبی برای دانش معنویت در میان علوم بگشائيم.

اهداف:
1- تعريف مطالعات معنوی به عنوان يك حوزه مطالعاتی مستقل در طبقه بندی علوم انسانی و علوم اسلامی
2- توسعه مطالعات ميان رشته ای معنويت با ساير علوم
3- كاربردی سازی معنويت اسلامی در عرصه های مختلف زندگی و پاسخ به نيازهای بشری
4- پاسخ به نيازهای اساسی جامعۀ بشری در حوزه مسائل معنوی و تمدن اسلامی
5- رصد وضعيت شبه جنبش های معنوی (معنویت های نوظهور) و روشمند سازی مطالعات انتقادی در اين زمينه

گروه های علمی

کلان پروژۀ: تدوین معنویت به مثابه یک دانش
دو شاخه اصلی:
یکم، مبانی و مفاهیم معنویت
معنویت به طور مستقل موضوعی در اندیشۀ شخصیت های برجستۀ دینی است. شخصیت هایی همچون استاد مطهری، علامه طباطبایی و استاد علی صفائی و… در این باب اندیشه هایی را ارائه داده اند. هدف این محور استخراج و مبانی و مفاهیم معنویت در اندیشه بزرگان است. و حرکت به سوی ارائه نظریه های بنیادین در باب معنویت است.
دوم،نسبت معنویت با علوم اسلامی
نسبت معنویت با روانشناسی، نسبت معنویت با عرفان و اخلاق و نسبت معنویت با فقه پروژه های اصلی این محور است. در میان علوم اسلامی فقه از اهمیت و گسترۀ متفاوتی برخوردار است. فقه به عنوان یک علم ظاهری شناخته می شود و شخصیت ها و مکاتب فقهی معمولا فقه را گذرگاهی به سوی شکوفایی معنوی و تقرب به خداوند دانسته اند. اگرچه این نگرش گاهی کمرنگ شده و در طول تاریخ فراز و نشیب هایی داشته، اما در اندیشۀ برخی از فقها بسیار تابناک ظاهر شده و سبب تحولات بزرگی بوده است.

کلان پروژۀ: سلامت معنوی
دو شاخۀ اصلی:
یکم، مراقبت معنوی
مراقبت معنوی با هدف یاریگری اقشار آسیب پذیر نظیر بیماران، مصرف کنندگان مواد، زندانیان، آسیب دیدگان از معنویت های نوظهور و…. انجام می شود. مراقبت معنوی یک اقدام بالینی است که ماهیت درمانی دارد. در اینجا درمان مشکلات معنوی و تعارضات درونی مورد نظر است.
دوم، توانمندسازی معنوی
این شاخه به عموم مردم مربوط است و با هدف توسعۀ آگاهی ها و مهارت های معنوی انجام می شود. توانمندسازی معنوی ماهیت پیشگیرانه داشته و افراد را برای دست یابی به شکوفایی معنوی و نیز آمادگی برای رویارویی با شرایطی آماده می کند، که ممکن است بحران معنوی رخ دهد.

کلان پروژه: روش شناسی نقد شبه جنبش های معنوی
شاخه های اصلی:
یکم، رصد و طراحی راهبرد مقابله با شبه جنبش های معنوی فعال در ایران
شناسایی افراد و سازمان های فعال در ایجاد و ترویج شبه جنبش های معنوی، بررسی آینده این جریان ها و نیز تولید ابزارهایی برای ارزیابی اهمیت و ضریب نفوذ آنها و نیز تعیین مصادیق اهم شبه جنبش های معنوی فعال در ایران به این شاخه از پروژه های گروه مربوط می شود.
دوم، ارائۀ نقدهای مؤثر برای مخاطبان این جریان ها
در این شاخه هدف اصلی ارائۀ نقد تمام جریان های فعال و با اهمیت نیست، بلکه ارائۀ نمونه هایی از نقد مؤثر است، تا روش نقد شبه جنبش های معنوی به روشنی ارائه گردد و توانایی نقد و تفکر انتقادی دربارۀ شبه جنبش های معنوی در بین مخاطبان این جریان ها ایجاد شود. در این شاخه روش های مناظره، روش مقابله در فضای مجازی و سایر پروژه های روش شناسی که به رویارویی با شبه جنبش های معنوی مربوط می شود، انجام خواهد شد.

مدیر گروه حجت السلام دکتر مسلم گریوانی
کلان پروژه: تدوین رئوس ثمانیۀ دانش معنویت اسلامی است.
مأموریت ها:
استخراچ نظریه معنویت در اندیشه متفکران مسلمان
ظرفیت شناسی معنویت در علوم اسلامی
رابطه متقابل معنویت و علوم اسلامی
تبیین مبانی و مؤلفه های معنویت اسلامی
تدوین روش شناسی مطالعات معنویت از دیدگاه اسلام
طراحی نظام مسائل معنویت

مدیر گروه دکتر محمد حسین کیانی
کلان پروژه: روش شناسی نقد و بررسی معنویت گرایی جدید
مأموریت های:
نقد و بررسی نظریات معنوی در غرب
گونه شناسی و طبقه بندی معنویت گرایی جدید
رصد و آینده نگاری معنویت گرایی جدید
راهبرد مقابله با شبه جنبش های معنوی
نقد و بررسی اهم شبه جنبش های معنوی

مدیر گروه: دکتر محمد مهدی احمدی فراز
کلان پروژه: سلامت معنوی بر اساس آموزه های اسلامی
مأموریت ها:
تدوین شیوه نامه های ارائه خدمات مراقبت معنوی برای اقشار مختلف
تدوین فرایند تلفیق خدمات سلامت و مراقبت معنوی در نظام سلامت
طراحی برنامه های کاربردی برای ارتقاء و شکوفایی معنوی اقشار مختلف جامعه
نگارش درسنامه های مربوط به تربیت راهنما و مشاور معنویت

اعضای هیئت امنا پژوهشکده

تالیفات تا به این لحظه …

کتاب های پژوهشکده

ما هر روز دنبال پیشرفت و ارائه کتاب های بیشتر در زمینه مطالعات معنوی هستیم. خوشحال میشیم با مطالعه کتاب ها و نظرات ارزشمندتون به ما تو پیشرفت این راه کمک کنید.

همکاری های علمی

مأموریت این دفتر گسترش تعاملات سازمانی و اجتماعی در جهت نشر و به اشتراک گزاری تولیدات پژوهشکده است. این دفتر با شناسایی افراد و موسسات توانمند برای همکاری با پژوهشکده زمینۀ همکاری ها را در قالب انجام پروژه های تحقیقاتی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی فراهم می سازد. قلمرو فعالیت دفتر روابط عمومی محدودیتی ندارد و در عرصه های ملی و بین المللی گسترده است.

ارتباط با ما

مثال: alireza@gmail.com
مثال: ....091234
موضوع را دقیق و بدون ابهام بنویسید.
توضیحات کامل و مرتبط با موضوع باشند.

پست الکترونیکی

spiritualitystudies.ir@gmail.com