برگزاری شیوه کاربردی سازی آموزه های دینی در بعد سلامت معنوی با حضور دکتر احمدی فراز در مشهد