برگزاری کرسی علمی ترویجی بررسی الگوی سلامت و مراقبت معنوی سالمندان در ایران و جهان

کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
با همکاری
ستاد راهبری سلامت حوزه های علمیه و پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار می‌کند:

♦️کرسی علمی ترویجی:

« بررسی الگوی سلامت و مراقبت معنوی سالمندان در ایران و جهان(چالش‌ها و راهکارها »

✳️ ارائه دهنده: خانم دکتر‌ کشوری
( دانشیار گروه سلامت جامعه و سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – سردبیر مجله IJNMR )

✳️ دبیر علمی: جناب آقای دکتر احمدی فراز (عضو هیات علمی و مدیر گروه معنویت کاربردی پژوهشکده مطالعات معنوی
مسئول مراقبت معنوی کشوری مکسا)

✅ زمان: سه‌شنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲
🕰 ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰

✅ مکان: این نشست علمی بصورت مجازی برگزار می شود.

✅ لینک شرکت بصورت مجازی:

https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/cmir