برگزاری نشست تکنیک های مراقبت معنوی نیایش محور با سخنرانی دکتر محمد مهدی احمدی فراز