رونمایی از کتاب شبه جنبش های معنوی - درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی