محمد مهدی احمدی فراز

عضو گروه علمی پژوهشکده مطالعات معنوی

بسمه تعالی

 

نیایش دبستان معرفت برای نوآموختگان کنگره رفعت برای اندیشمندان وآبشاررحمت برای گرفتاران است

رزمه محمد مهدی احمدی فراز 

مهر ۱۳۹۷

تحصیلات وتحقیق:

۱-تحصیل مقطع دکتری در رشته قرآن و منابع اسلامی تهران    رساله  دکتری  با عنوان ” رابطه دعا(ی مکارم الاخلاق) با بهداشت روانی

۲-تحقیقات بنیادی تجربی و نظری درحوزه روان شناسی دین باتاکیدبرنیایش بابیش ۴۰ مقاله وکتاب در معنویت و دعا وسلامت

۳-تحصیل دروس حوزه   تا سطح دو  مستمروسپس  بصورت آزاد  و شرکت دردرس خارج فقه

۴-تحصیل دوره مکالمه زبان  عربی درموسسه باقرالعلوم

۵-تحصیل دوره مکالمه ازبان نگلیسی  درموسسه باقرالعلوم

اشتغال قبلی وفعلی:

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه  اشرفی اصفهانی(۱۳۸۱ شروع)

۲- ریاست دانشکده حقوق والهیات دانشگاه ( ۱۳۹۳-۱۳۹۵)

۳- مدیرگروه فقه وحقوق دانشگاه

۴- بیش از هیجده   سال تدریس  در حوزه و دانشگاه

۵- عضوکمیته سلامت دانشکده اهل بیت دانشگاه اصفهان

۶- عضوکمسیون مواردخاص دانشگاه

۷- عضوشورای فرهنگی دانشگاه

۸- عضو هیئت مدیره موسسه سلامت نویدنیایش  واقع در پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم

۹- عضوانجمن اخلاق حوزه علمیه قم ۱۳۹۶

۱۰- مدیرکارگروه مراقبت معنوی مکسا۱۳۹۰  

۱۱-عضو کارگروه مرکزتحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷

 

فعالیت های آموزشی :

الف :تدریس درحوزه

۱-مرکزتخصصی حوزه علمیه اصفهان وجامعه المصطفی مقطع ارشد

دروس :قرآن وعلوم تجربی – قرآن ومستشرقان-قرآن وعلوم انسانی (۶ترم)

۲- حوزه علمیه ولی عصر – حوزه علمیه میرزاحسین(۴ترم)

دروس : ادبیات عرب – اخلاق – علوم قرآن-درآمدی برمباحث جدیددانش تفسیر

ب :تدریس در دانشگاه

۱-دانشگاه اشرفی اصفهانی مقطع کارشناسی  وکارشناسی ارشد

 دروس: تفسیر- کلام – فقه (۱۶سال   سی ودوترم)

۲- دانشگاه اصفهان وعلوم پزشکی اصفهان

دروس:تفسیرقران – اندیشه اسلامی (۱و۲- شش ترم)

۳- دانشگاه های آزاد خوراسگان -نجف آباد –خمینی شهر

دروس:تفسیر- اندیشه اسلامی –  روان شناسی درقرآن وحدیث (هشت ترم)

ج :پایان نامه

 • استاد مشاور مقطع دکتری ۲ پایان نامه درحوزه سلامت ومراقبت معنوی
 • استادراهنما مقطع کارشناسی ارشد ۸پایان نامه
 • داوری پایان نامه دکتری یک مورد
 • داوری مقالات کنگره بین المللی شیعه شناسی – هفت مورد(دومورد صحیفه سجادیه)
 • داوری مقالات مجله علمی پژوهشی الهیات تطبیقی
 • داوری طرح پژوهشی « بررسی، تحلیل و سنجش تاثیرات قرائت و سماع قرآن کریم بر ارتقای سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی
 • داوری طرح فهم کلینکال تجربه شفای معنوی شفایافتگان حرم رضوی بنیادپژوهشها آستان قدس
 • داوری طرح تجربه معنوی حین مرگ با رویکرد اسلامی دانشگاه اصفهان دانشکده روان شناسی

د:عضویت

۱-عضوکمیته تخصصی و برنامه ریزی تفسیر معاونت پژوهشی حوزه علمیه اصفهان

۲-عضو هیات تحریریه نشریه علمی ترویجی حریم حرم  مربوط به بنیاد بین المللی دعا

۳-عضو هیات تحریریه فصل نامه  حکیمان درحوزه سلامت

ه :تجارب بالینی (پژوهش محور)

سال ۱۳۸۲ به تحقیق درباره روان شناسی دین و تأثیر معنویت بر سلامت معنوی و بهداشت روانی با تأکید بر نیایش پرداخته و

ازسال ۱۳۸۹به پژوهش های بنیادی تجربی  و  تجارب بالینی با گروه های متعدد مانند:دانشجو  دانش آموز استاد خانواده 

 بیماران  مددجویان     معتادان جمعیت هلال احمر و…  داشته

 • بابیماران سخت مانندسرطان تالاسمی ..بیش از شش سال دربیمارستان ومراکز درمانی وهمراه تیم پزشکی درمنزل بیمار
 • بامددجویان زندان بیش ۱۲۰ جلسه بابیش از دوسال  حضور در زندان
 • بامعتادان در مراکزترک اعتیاد وکمپ بیش ازدوسال حضور درمرکزترک اعتیاد وکمپ
 • با ایثارگران وجانبازان جلسات ناپیوسته متعدد حضوردربنیادجانبازان
 • با دانش آموزان آموزش وپرورش ناحیه ۲ اصفهان  به همراه  تیم طی ۳سال درمدارس
 • با خانواده ها درمرکزجامعه القران
 • با مسولان فرهنگی و مشاوران در فرهنگسراهای اصفهان ومرکزتخصصی آفتاب
 • با دانشجویان واساتید در دانشگاهها
 • با دانشجویان در خوابگاه ومراکز مشاوره
 • با امدادگران جمعیت هلال احمرشهرکردجهت نیازسنجی وگروههای متعدد ومراکز دیگرمشاوره و…
 • بانوجوانان مبتلابه دیابت   انجمن دیابت ایران در تهران ۱۳۹۴

انتشارات:

الف :کتب چاپ شده همراه با داوری:

 • صحیفه سجادیه با اشاراتی بهداشت روانی؛ ناشر: نشر معارف نهاد مقام معظم رهبری (کتاب سال حوزه علمیه ۱۳۹۳)
 • اثردرمانی دعا بامحوریت صحیفه رضویه؛ ناشر: آستان قدس رضوی
 • درآمدی برمباحث جدید دانش تفسیر (کتاب درسی سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان) ناشر:حوزه علمیه۱۳۹۰
 • صحیفه مهدیه با اشاراتی به بهداشت روان (عربی) ناشر: بنیادبین المللی الهدی
 • ندای عشق رضوی (زیارت نامه امام رضا با نگاهی روان شناختی) ناشر: آستان قدس رضوی۱۳۹۲
 • ترجمه و شرح کتاب المقاصد تفتازانی جلد پنجم (پایان نامه کارشناسی ارشد ) ناشر:.
 • رابطه دعا( مکارم الاخلاق )بابهداشت روانی (تز دکتری) ناشر:.
 • ای خدای من (برخی ازمناجاتهای امام سجاد به زبان ایتالیایی) ناشر:انصاری قم
 • ندای عارفانه (ترجمه ادبی مناجاتهای امام سجاد) ناشر: بنیاد بین المللی دعا
 • مراقبه بادعا ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۵
 • بیماری وبیداری ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • درامدی برمبانی مراقبت معنوی (مشترک) ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • آرامش با نیایش ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • چرا من ؟ (نیازسنجی معنوی شامل۳۰۰ سوال)مشترک ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • صحیفه مهدیه با اشاراتی به بهداشت روانی فارسی بنیادمهدویت قم ۱۳۹۶
 • سلامت وزیارت (کلیدعشق رضوی) ترجمه پنج زبان مرکزارتباطات اسلامی مدیریت زائرین غیرایرانی آستان قدس ۱۳۹۶
 • سلامت معنوی در اندیشه عالمان دینی فرهنگستان علوم پزشکی –کتاب الکترونیک ۱۳۹۵  
 • صحیفه سجادیه با اشاراتی به بهداشت روانی (عربی).تهران انتشارات بعثت۱۳۹۷

ب :مقالات علمی- پژوهشی

 • مقاله «  «تاثیرمداخله معنوی گروهی مبتنی برقرآن ونیایش برسلامت معنوی بیماران سرطانی»؛ ۱۳۹۳نشریه علوم پزشکی اصفهان
 • مقاله «بررسی تطبیقی ایمان دراسلام ومسیحیت وتاثیر ان برسلامت»؛ نشریه علمی پژوهشی الهیات تطبیقی۱۳۹۱
 • مقاله مکانیسم ارتقاء سلامت در صحیفه سجادیه» ارائه شده به کنفرانس…. در هند۱۳۹۰
 • مقاله بررسی الگوهای سرمایه اجتماعی درصحیفه سجادیه کنفرانس بین المللی …پژوهش دینی سال۹۵
 • مقاله خارجی تببین الگوی مراقبت اخلاقی و معنوی در بیماران خاص بر اساس منابع اسلامی در جلسات گروه درمانی ۱۳۹۵
 • مقاله خارجی بررسی مراقبت اخلاقی -معنوی در بیماران خاص بر اساس منابع دینی در مشاوره فردی ۱۳۹۵
 • اثربخشی گروه­درمانی شناختی-معنوی با رویکرد مراقبت معنوی بر میزان وسوسه، تنظیم هیجان و سلامت روان بیماران تحت درمان اعتیاد ۱۳۹۶
 • مقاله دغدغه( معنوی) اصلی بیماران مبتلا به سرطان درمرحله آخریک مطالعه کیفی دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶
 • مقاله تبیین  نظریه” قدرت نرم سجادی باتاکید بر معنویت نیایش محور درعرصه بین الملل امتیاز isc   کنگره بین الملل      ۱۳۹۶ 
 • مقاله معنویت و نیازهای معنوی  نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک  مطالعه کیفی (مشترک) ۱۳۹۶
 • مقاله  (در حال داوری )ارزیابی  آموزش مبتنی برمعنویت برخود مراقبتی نوجوانان دیابتی ۱۳۹۶ 
 • مقاله (درحال تدوین) فرایند غربالگری نیاز به مراقبت معنوی ایرانیان توسط کادر درمانی ۱۳۹۶
 • مقاله (درحال تدوین)تبیین چالش معنوی   دعا و اجابت و اثربخشی آن بر تعارضات   معنوی۱۳۹۷

ج :مقالات علمی -ترویجی

 • مقاله «نیایش از منظر شیعه و تاثیر آن بر سلامت» (ارائه شده به کنفرانس بین المللی …. در اصفهان)
 • سبک زندگی نیایش محور؛ نشریه علمی ترویجی “حریم حرم”
 • مقاله «بررسی جایگاه دعادرسلامت» نشریه روان درمانی هیبنوتیزم مشهد
 • مقاله «آثار پزشکی نماز» دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
 • مقاله «بهداشت روان در صحیفه سجادیه» (همایش قرآن پژوهی و سلامت) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۲

آثار درحال انتشار همراه باقراردادمنعقدشده

 

۱ – درسنامه دعا وسلامت (مهارتهای کاربردی درسلامت ایمانی ومعنوی ) پژوهشگاه میزتعمیق باوردینی  

۲  – مراقبت معنوی بیماران پژوهشگاه حوزه ودانشگاه همکاری با دکترمسعود آذربایجانی       

      ۳- صحیفه فاطمیه با اشاراتی روان شناختی  انتشارات حوزه علمیه اصفهان

      ۴-تدوین الگوی معنوی دینی در ارتباط با گروه های هدف با رویکردتجربی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

      ۵چه کنم ؟ (احکام فقهی بیماران) مشترک

 

افتخارات :

۱ صحیفه سجادیه با اشاراتی بهداشت روانی؛ ناشر: نشر معارف نهاد مقام معظم رهبری کتاب سال حوزه علمیه  ۱۳۹۳

۲- تبیین  نظریه” قدرت نرم سجادی باتاکید بر معنویت نیایش محور درعرصه بین الملل مقاله برگزیده کنگره بین الملل ۱۳۹۶ 

 

ارائه ها:

 

کارگاه ها

 • سبک زندگی دعا محور” دانشگاه اصفهان ویژه اساتید۱۳۹۰
 • سبک زندگی دعا محور” ویژه طلاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه اصفهان۱۳۹۰
 • “تاثیر مراقبت معنوی بربیماران” دانشکده پرستاری علوم پزشکی اصفهان ویژه پرستاران طب تسکینی(پالیتیو) ۱۳۹۲
 • “تاثیرمراقبت معنوی بربیماران” توسط دانشکده پرستاری ویژه پرستاران طب تسکینی(پالیتیو) ۱۳۹۳

     ۵-تاثیرمراقبت معنوی بربیماران” توسط دانشکده پرستاری ویژه پرستاران طب تسکینی(پالیتیو) ۱۳۹۵

    ۶-  کارگاه ارتقائ سلامت معنوی پزشک وپرستار دانشگاه علوم پزشکی قم بهمن  ۱۳۹۵

    ۷ -کارگاه آشنایی باسلامت ومراقبت معنوی  ویژه پزشک پرستار روحانی علوم پزشکی شهرکردبهمن ۱۳۹۵

    ۸-کارگاه مهارتهای معنوی ترغیب به نمازویژه اساتیدهیئت علمی دانشگاه نجف آباد بهمن۶ ۱۳۹

    ۹-فرایند مداخلات معنوی مبتنی بررویکرد شناختی رفتاری (سلامت معنوی) مجتمع آموزش عالی جامعه المصطفی ۱۳۹۸

  ۱۰-

  سمینارهای علمی پژوهشی

  ۱- مکانیسم ارتقاء سلامت در صحیفه سجادیه» ارائه شده به کنفرانس…. در هند۱۳۹۰

  ۲- همایش سلامت در پرتو قران دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ابان ۱۳۹۳

  ۳- آموزش مراقبت معنوی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری (مهر۱۳۹۵)

۴ -سخنرانی وارائه سه پوستردرهمایش سلامت معنوی حوزه علمیه قم وعلوم پزشکی دی ۱۳۹۵

 • -راهکار عملی معنویت درمانی افسردگی در بیمار مبتلا به سرطان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶ اصفهان     
 • کاربردی سازی معنویت نیایش محور انجمن علمی اخلاق حوزه علمیه قم دی ماه ۱۳۹۶
 • نشست علمی بررسی تحقیقات دین وسلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهمن ۱۳۹۶
 • هم اندیشی چالش معنوی بیماران وسلامت معنوی علوم پزشکی اصفهان خردادماه ۱۳۹۷
 • نشست تخصصی فرایندغربالگری ونیازمعنوی ویژه پزشک وپرستار بیمارستان الزهرا اصفهان ۱۳۹۷

۱۰-نشست تخصصی سلامت معنوی دانشگاه شهیدبهشتی تهران شهریور ۱۳۹۷ 

۱۱-سمینار  بین المللی مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اسفند ۱۳۹۷

 

سمینارهای علمی- ترویجی       

۱روان شناسی زیارت و دعا ویژه پژوهشگران آستان قدس رضوی مشهد

۲-انسان معاصرومساله آرامش روحی روانی پژوهشگران استان قدس رضوی

۳-کاشنارس معنوی در برنامه های متعدد صدا و سیمای مرکز استان اصفهان بیش از۵۰ جلسه

۴-نشست تخصصی حلقه معرفت استان قدس رضوی بهمن ماه ۱۳۹۳

۵-نگرش جدیدوکاربردی به دعا حرم حضرت معصومه دی ماه ۱۳۹۳  

 

برگزاری دوره های آموزشی

 

۱-نیایش و سلامت؛ اولین دوره تربیت مدرس صحیفه سجادیه توسط حوزه علمیه قم معاونت تهذیب  ویژه طلاب از سراسرکشور

 ۲-نگرشی نووکاربردی به دعا؛ دومین دوره تربیت مدرس صحیفه سجادیه توسط حوزه علمیه قم معاونت تهذیب ویژه طلاب

۳-دوره “صحیفه شناسی وکارکردهای نیایش درسلامت” مهدقرآن کریم استان اصفهان

۴-دوره آموزشی بهداشت معنوی با روحانیون وروان شناسان  ویژه مددجویان زندان ۱۳۹۶

۵-دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه  عنوان ارائه دعاوسلامت معنوی دانشگاه رضوی مشهدبهمن ۱۳۹۵

۶ – دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه  عنوان ارائه سلامت معنوی نیایش محور بنیادصحیفه سجادیه و وزارت ارشاد۱۳۹۶

۷-دوره تربیت مربی تعمیق باورهای دینی جهت ارتقاسلامت معنوی اخلاقی پژوهشگاه  قم مبلغان حوزه – اجرا اصفهان ۱۳۹۶

۸-دوره تربیت مربی مراقبت معنوی بیماران  طلاب سطح سه حوزه علمیه قم  پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم و…۱۳۹۷

 

طرح های انجام و درحال تدوین

 

۱- طرح کاربردی سازی درس اخلاق اسلامی     

۲- طراحی دوره  پودمانی آموزش مراقبت  اخلاقی معنوی ویژه مبلغین باهمکاری …. (مداخلات  اخلاقی معنوی ویژه بیماران )۱۳۹۸

۴- تدوین دوره اموزش خود مراقبتی معنوی ویژه  پزشک پرستار…. ۱۳۹۸

۵-تدوین دوره مراقبت معنوی ویژه معتادان ۱۳۹۸

نشانی پست الکترونیکی استاد احمدی فراز جهت ارتباط مستقیم با ایشان :
Dm_ahmadifaraz@yahoo.com