می 21, 2022

دکتر حمیدرضا مظاهری سیف

https://www.spiritualhealth.ir/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%81/
می 19, 2022

دکتر مسعود آذربایجانی

می 19, 2022

دکتر محمد فتحعلی خانی

می 19, 2022

دکتر عباس علی شاملی

می 19, 2022

آیت الله رضا رمضانی

می 19, 2022

دکتر عبد الحسین خسروپناه

می 19, 2022

آیت الله حسن رمضانی

می 19, 2022

آیت الله علیرضا اعرافی